НачалоДокументиГорски репродуктивни материали

РДГ Кърджали | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Регламент 2023/1115 за обезлесяването
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
Сведение за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2024 година в района на ГСС - София

Дата на публикуване: 04.07.2024 г. изтегли
 
Обобщен списък на одобрените базови източници

Дата на публикуване: 12.02.2024 г. изтегли
 
Заповед № 1071/16.11.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ

за утвърждаване на образец на заявление за вписване в публичния регистър на доставчиците на горски репродуктивен материал и образец на заявление за промяна на вписаните обстоятелства в публичния регистър на доставчиците на горски репродуктивен материал.


Дата на публикуване: 17.11.2023 г. изтегли
 
Обобщителен протокол към 30.09.2023 г. за инвентаризация на тополови, върбови и други маточници в района на ГСС – Пловдив

Дата на публикуване: 05.10.2023 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето през 2023 г. в района на ГСС София и ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 25.08.2023 г. изтегли
 
Сведение за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2023 година в района на ГСС - София

Дата на публикуване: 05.07.2023 г. изтегли
 
Сведение за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2023 година в района на ГСС - Пловдив

Дата на публикуване: 05.07.2023 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 30.06.2023 г.

Дата на публикуване: 03.07.2023 г. изтегли
 
Национален списък на одобрените базови източници в Р. България към 31.12.2022 г.

Дата на публикуване: 02.02.2023 г. изтегли
 
Обобщителен протокол за инвентаризация на тополови, върбови и други маточници в района на ГСС Пловдив към 30.09.2022 г.

Дата на публикуване: 05.10.2022 г. изтегли
 
ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за необходимите семена през 2022/ 2023 г., обобщен за страната по държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите

Дата на публикуване: 26.09.2022 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето през 2022 г. в района на ГСС София и ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 25.08.2022 г. изтегли
 
ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за необходимите семена през 2021/ 2022 г., обобщен за страната по държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите

Дата на публикуване: 03.08.2022 г. изтегли
 
Сведение за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2022 година в района на ГСС - София

Дата на публикуване: 11.07.2022 г. изтегли
 
Сведение за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2022 година в района на ГСС - Пловдив

Дата на публикуване: 11.07.2022 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 30.06.2022 г.

Дата на публикуване: 08.07.2022 г. изтегли
 
Национален списък на одобрените базови източници в Р. България към 31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 04.02.2022 г. изтегли
 
Обобщителен протокол за инвентаризация на тополови, върбови и други маточници в района на ГСС Пловдив към 30.09.2021 г.

Дата на публикуване: 08.10.2021 г. изтегли
 
Обобщен годишен разчет за необходимите семена през 2021/2022 г.

Дата на публикуване: 20.09.2021 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето през 2021 г. в района на ГСС София и ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 24.08.2021 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 06.08.2021 г.

Дата на публикуване: 13.08.2021 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 30.06.2021 г.

Дата на публикуване: 14.07.2021 г. изтегли
 
Годишен разчет за необходимите семена през 2020/ 2021 г., обобщен за страната по ДП по чл. 163 от Закона за горите - променен към 05.07.2021 г.

Дата на публикуване: 13.07.2021 г. изтегли
 
Сведение за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2021 година в района на ГСС - Пловдив

Дата на публикуване: 02.07.2021 г. изтегли
 
Сведение за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2021 година в района на ГСС - София

Дата на публикуване: 02.07.2021 г. изтегли
 
Годишен разчет за необходимите семена през 2020/2021 г., обобщен за страната по ДП по чл. 163 от Закона за горите - променен към 30.10.2020 г.

Дата на публикуване: 02.12.2020 г. изтегли
 
Обобщителен протокол за инвентаризацията на маточниците в района на ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 01.10.2020 г. изтегли
 
Годишен разчет за необходимите семена през 2020/2021 г., обобщен за страната по ДП по чл. 163 от Закона за горите

Дата на публикуване: 23.09.2020 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето през 2020 г. в района на ГСС София и ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 08.09.2020 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 30.06.2020 г.

Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
Сведение за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2020 година в района на ГСС - София

Дата на публикуване: 30.06.2020 г. изтегли
 
Сведение за цъфтежа през 2020 година в района на ГСС- гр. Пловдив

Дата на публикуване: 30.06.2020 г. изтегли
 
Национален списък на одобрените базови източници в Република България към 31.12.2019 г.

Дата на публикуване: 07.02.2020 г. изтегли
 
ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за необходимите семена през 2019/ 2020 г., обобщен за страната по ДП по чл. 163 от Закона за горите - изменен на 16.12.2019 г.

Дата на публикуване: 13.01.2020 г. изтегли
 
Годишен разчет за необходимите семена през 2019/2020 г., обобщен за страната по ДП по чл. 163 от Закона за горите

Дата на публикуване: 14.10.2019 г. изтегли
 
Информация за реда за регистрация на доставчиците на горски репродуктивни материали

Дата на публикуване: 10.10.2019 г. изтегли
 
Инвентаризация на тополови, върбови и други маточници в района на ГСС – Пловдив през 2019 г., на основание чл.13, ал.8 от Наредба № 21/2012 г.

Дата на публикуване: 09.10.2019 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето на дървесните и храстови видове през 2019 г. в района на ГСС-София и ГСС-Пловдив.

Дата на публикуване: 27.08.2019 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 14.06.2019 г.

Дата на публикуване: 08.07.2019 г. изтегли
 
С В Е Д Е Н И Е за цъфтежа на дървесните и храстови видове през 2019 година в района на ГСС Пловдив и ГСС СОФИЯ

Дата на публикуване: 08.07.2019 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници в района на РДГ Кърджали

Регистър на горските разсадници в района на РДГ Кърджали


Дата на публикуване: 14.06.2019 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници в района на РДГ Кърджали

Регистър на горските разсадници в района на РДГ Кърджали


Дата на публикуване: 30.05.2019 г. изтегли
 
Инвентаризация на тополови, върбови и други маточници в района на ГСС – Пловдив през 2018 г., на основание чл.13, ал.8 от Наредба № 21/2012 г.

Дата на публикуване: 21.11.2018 г. изтегли
 
Годишен разчет за необходимите семена през 2018/ 2019 г., обобщен за страната по ДП по чл. 163 от Закона за горите

Дата на публикуване: 27.09.2018 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето за 2018 г. в района на ГСС София и ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 28.08.2018 г. изтегли
 
С В Е Д Е Н И Е за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2018 година в района на ГСС - София и ГСС-Пловдив

Дата на публикуване: 16.07.2018 г. изтегли
 
Годишен разчет за необходимите семена през 2017/2018 години

Дата на публикуване: 10.10.2017 г. изтегли
 
Обобщителен протокол за инвентаризация на тополови, върбови и други маточници към 30.09.2017 г. в района на ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 10.10.2017 г. изтегли
 
Сведение за плодоносенето през 2017 година в района на ГСС- гр. София и ГСС - гр. Пловдив

Дата на публикуване: 22.08.2017 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 15.08.2017 г.

Дата на публикуване: 17.08.2017 г. изтегли
 
С В Е Д Е Н И Е за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2017 година в района на ГСС - София

Дата на публикуване: 12.07.2017 г. изтегли
 
С В Е Д Е Н И Е за цъфтежа на дървесните и храстови видове през 2017 година в района на Горска семеконтролна станция - Пловдив

Дата на публикуване: 12.07.2017 г. изтегли
 
Годишен разчет за необходимите семена през 2016/ 2017 г., обобщен за страната по ДП

Дата на публикуване: 07.10.2016 г. изтегли
 
Обобщителен протокол за инвентаризация на тополови, върбови и други маточници към 30.10.2016 г. на територията на ГСС - Пловдив

Дата на публикуване: 07.10.2016 г. изтегли
 
Сведение за плодоносенето през 2016 година в района на ГСС- гр. София

Дата на публикуване: 10.09.2016 г. изтегли
 
Сведение за плодоносенето през 2016 година в района на ГСС- гр. Пловдив

Дата на публикуване: 10.09.2016 г. изтегли
 
Сведения за цъфтежа на дървесните и храстови видове през 2016 година в района на Горска семеконтролна станция - Пловдив

Дата на публикуване: 30.06.2016 г. изтегли
 
Сведения за цъфтежа на дървесните и храстови видове през 2016 година в района на Горска семеконтролна станция - София

Дата на публикуване: 30.06.2016 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 29.02.2016 година

Дата на публикуване: 17.03.2016 г. изтегли
 
Обобщителен протокол за инвентаризация на тополови, върбови и други маточници към 30.09.2015 г. на територията на ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 07.10.2015 г. изтегли
 
Сведения за цъфтежа на дървесните и храстови видове през 2015 година в района на Горска семеконтролна станция - Пловдив

Дата на публикуване: 01.07.2015 г. изтегли
 
Сведения за цъфтежа на дървесните и храстови видове през 2015 година в района на Горска семеконтролна станция - София

Дата на публикуване: 01.07.2015 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 31.03.2015

Дата на публикуване: 15.04.2015 г. изтегли
 
Национален списък на одобрените базови източници към 31.12.2014 г.

Дата на публикуване: 10.02.2015 г. изтегли
 
Годишен разчет за необходимите семена през 2014/ 2015 г., обобщен за страната по ДП

Дата на публикуване: 23.09.2014 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето през 2014 г. в района на ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 11.09.2014 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето през 2014 г. в района на ГСС София

Дата на публикуване: 11.09.2014 г. изтегли
 
Сведения за цъфтежа на дървесните и храстови видове през 2014 година в района на Горска семеконтролна станция - София

Дата на публикуване: 16.07.2014 г. изтегли
 
Сведения за цъфтежа на дървесните и храстови видове през 2014 година в района на Горска семеконтролна станция - Пловдив

Дата на публикуване: 16.07.2014 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 31.06.2014

Дата на публикуване: 14.07.2014 г. изтегли
 
Национален списък на одобрените базови източници към 31.01.2014 г.

Дата на публикуване: 06.02.2014 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 31.01.2014

Дата на публикуване: 05.02.2014 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето през 2013 година в района на ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 23.08.2013 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето през 2013 година в района на ГСС София

Дата на публикуване: 23.08.2013 г. изтегли
 
Опис на създадените опитни и географски култури към 31.07.2013 г.

Дата на публикуване: 06.08.2013 г. изтегли
 
Сведения за цъфтежа за 2013 за ГСС София

Дата на публикуване: 26.07.2013 г. изтегли
 
Сведения за цъфтежа за 2013 за ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 26.07.2013 г. изтегли
 
Национален списък на одобрените базови източници

Дата на публикуване: 09.02.2011 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 4 юли 2007 година

Решение


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2005 година

Решение


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 28 юни 1999 година

Решение


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
ДИРЕКТИВА 1999/105/ЕО НА СЪВЕТА от 22 декември 1999 година

Директива


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 154/2002 НА СЪВЕТА от 21 януари 2002 година

Регламент


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1597/2002 НА КОМИСИЯТА от 6 септември 2002 година

Регламент


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1598/2002 НА КОМИСИЯТА от 6 ceптември 2002 година

Регламент


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1602/2002 НА КОМИСИЯТА от 9 септември 2002 година

Регламент


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2301/2002 НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2002 година

Регламент


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 декември 2005 година

Решение


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 69/2004 НА КОМИСИЯТА от 15 януари 2004 година

Регламент


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2005 година

Решение


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 29 септември 2004 година

Решение


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2003 година

Решение


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Схема за придвижване на горски репродуктивни материали

Схема


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Правила и специфични изключения при придвижване на горски репродуктивни материали (ГРМ) в и между районите на произход

Правила


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Карта на районите на произход в Република България

Карта


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли