НачалоДокументиНаредби

РДГ Кърджали | Документи

НАРЕДБА № 21 за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос

Дата на публикуване: 30.11.2023 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 21 от 12.11.2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 93 от 27.11.2012 г., изм., бр. 59 от 17.07.2018 г., в сила от 17.07.2018 г., изм. и доп., бр. 53 от 5.07.2019 г., бр. 90 от 27.10.2023 г., в сила от 27.10.2023 г.


Дата на публикуване: 31.10.2023 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г., изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г., бр. 72 от 18.09.2015 г., бр. 71 от 1.09.2017 г., изм. и доп., бр. 84 от 29.09.2020 г., в сила от 29.09.2020 г.; изм. с Решение № 6888 от 8.06.2021 г. на ВАС на РБ, Решение № 4795 от 18.05.2022 г. на ВАС на РБ и Решение № 5288 от 1.06.2022 г. на ВАС на РБ - бр. 50 от 9.06.2023 г., в сила от 9.06.2023 г.; изм. и доп., бр. 91 от 31.10.2023 г., в сила от 31.10.2023 г.


Дата на публикуване: 31.10.2023 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 9 от 6.11.2020 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителната агенция по горите, в нейните структ

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите, oбн., ДВ, бр. 97 от 13.11.2020 г., в сила от 13.11.2020 г., изм. и доп., бр. 9 от 27.01.2023 г.


Дата на публикуване: 31.01.2023 г. изтегли
 
Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 6 от 07.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи"

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 21 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите"

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"

по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 20 от 07.07.2008 г.

НАРЕДБА № 20 от 07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № КО-02-56 от 12.12.1997 г.

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 4 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ, КАКТО И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИДАНКИ В ГОРСКИТЕ РАЗСАДНИЦИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Наредба №20/18.11.2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 2 от 7.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи

използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране


Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Наредба № 9 от 5 декември 2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 2 ОТ 30 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, НАЧИНИТЕ И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 5 от 31 юли 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2011 година за сечите в горите

Дата на публикуване: 01.09.2017 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 3 от 15.02.2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло

от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални звена и държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите


Дата на публикуване: 02.01.2017 г. изтегли
 
В бр. 72 от 18.09.2015 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2013 г.)

Дата на публикуване: 18.09.2015 г. изтегли
 
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИ ЦЕНИ, ЦЕНИ ЗА ИЗКЛЮЧЕНИТЕ ПЛОЩИ И УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И СЕРВИТУТИ ВЪРХУ ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД
Приета с ПМС № 252 от 06.11.2003 г.
Обн. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004г., изм. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г.

Дата на публикуване: 03.06.2010 г. изтегли