Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 10.01.2019

Длъжност: Конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“ в дирекция „Гори и лесовъдски дейности” в ИАГ.
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Старши експерт” в отдел „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“ в дирекция „Гори и лесовъдски дейности” в Изпълнителна агенция по горите са:

- образователно - квалификационна степен – бакалавър;

- ранг IV младши или 2 /две/ години професионален опит в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността.

Материали