РДГ Кърджали | Обява за работа

Дата на валидност: 03.11.2017

Длъжност: Юрисконсулт
Звено: РДГ Кърджали

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Регионална дирекция по горите – Кърджали, с адрес: гр. Кърджали, ул. „Васил Левски” № 2, тел.: 0887792780 на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед                           № 735/18.10.2017 г. на директора на РДГ-Кърджали,      

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

І.За следната длъжност:

- юрисконсулт в дирекция „Обща администрация“ към РДГ Кърджали- една щатна бройка

ІІ.   Минималните   и   специфични   изисквания,   предвидени   в нормативните актове за заемане на длъжността са:  

- Образователна степен – (магистър)

- Вид образование – висше, специалност «право»

- Професионален опит – не се изисква;

- Ранг – V младши.

ІІІ. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 - да притежава юридическа правоспособност по чл.294 от Закона за съдебната власт

 

ІV. Начинът за провеждане на конкурса е чрез решаване на тест, които включва въпроси свързани с професионалната област на длъжността, устройството и функционирането на администрацията и интервю.

V. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са: 

1. Заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /Обн. ДВ, бр. 6 от 2004 г./;

2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност – по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

3. Копия от документи за образователно-квалификационна степен;

4. Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит  - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит)

5. Копие от документ, удостоверяващ  придобита юридическа правоспособност.

VІ.Документите следва да бъдат представени в “Деловодството” на РДГ – Кърджали, ул.”Васил Левски” № 2, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, интернет страницата на ИАГ, Раздел «Работа» и специализиран сайт или портал за търсене на работа.

При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

VІІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в Регионална дирекция по горите, гр. Кърджали, ул.“Васил Левски“ № 2, както и на интернет страница на ИАГ, Раздел «Работа».

VІІІ. Юрисконсулта осъществява процесуално представителство на Регионална дирекция по горите Кърджали, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни въпроси свързани с дейността на РДГ Кърджали, обработва и дава становища свързани с  административно – наказателната преписка водена от РДГ Кърджали

 IX. Минимален размер на заплата за длъжността юрисконсулт е 460.00 лв.

Основния размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове определящи формирането на възнаграждението.

 

 

 

 

 

инж. ЮСЕИН ЕФЕНДИЕВ

 

Директор РДГ-Кърджали

Материали