Начало

РДГ Кърджали

 


Контакт със звеното: 
Директор: инж. Юлиян Кехайов

Електронна поща: rugkarjali@iag.bg

 Адрес: гр. Кърджали ул.Васил Левски №2

Телефони: 0361/65450,65451,65830

 

 

РДГ – Кърджали заема югоизточната част на България - Източните Родопи и части от Тракийската равнина и Сакар планина.

Общата площ на РДГ Кърджали е 397 439ха., от който 382 306ха са гори и земи в горски територии и 15133ха  гори в земеделски територии. От залесената площ, широколистните гори заемат 71%, а иглолистните 29%.  Недържавни гори са 22% от общата площ на горската територия в дирекцията.

Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ-Кърджали осъществява контрол по прилагането на закона по отношение на всички дейности в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти и контрол върху употребата на биомаса, получена от дървесина, която се използва за производство на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници по смисъла на Закона за енергията от възобновяеми източници на територията на  Кърджалийска и Хасковска област в следните общини: Ардино, Кърджали, Черноочене, Момчилград, Джебел, Кирково, Крумовград, Ивайловград, Свиленград, Любимец, Харманли, Маджарово, Симеоновград, Хасково, Димитровград, Минерални бани, Стамболово, Тополовград.

На територията на РДГ –Кърджали се намират 8 държавни горски стопанства, 2 държавни ловни стопанства, които са поделения на Южноцентрално държавно предприятие и Югоизточно държавно предприятие, 5 общински горски предприятия и 5 общински горски структури,  които управляват и стопанисват горските територии държавна и общинска собственост.

 

Регионална дирекция по горите Кърджали се ръководи от директор и зам.директор.

Администрацията е структурирана в две дирекции:

Дирекция „Административно – правна и финансово – ресурсна“ с 15 служители и  Дирекция „ Горско стопанство“ с 37 служители, от които 28 бр. горски инспектори с  изнесени звена в гр. Хасково, гр. Свиленград и гр.Крумовград.


 ИНФОРМАЦИЯ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ /ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И МОБИЛНИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, КОИТО ТРАНСПОРТИРАТ ОБЛА ДЪРВЕСИНА И ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

 

Съгласно изменения и допълнения на Наредба № 1 за контрола и опазването на горските територии/НКОГТ/ /ДВ бр.89 от 12.11.2019г./, считано от 13.02.2020г. влизат в сила изменения на разпоредбата на чл.14 „б“, ал.3 от  НКОГТ, съгласно която:

„Собствениците/ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл.206 от ЗГ са длъжни да осигуряват непрекъснато функциониране на GPS устройството и да предоставят в съответната РДГ:

1.копие от регистрационните талони на съответните превозни средства, снабдени с GPS устройства;

2.заверено копие на документ, удостоверяващ монтирането и функционирането на GPS устройството;

3.удостоверение, издадено от фирмата, монтирала  GPS устройствата и доставяща услугата, съдържащо потребителско име и парола за достъп в реално време до информацията от GPS устройствата – важи за собственици/ползватели на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл.206 от ЗГ, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев.“

В тази връзка и съгласно изискванията на чл.14“б“, ал.4 от НКОГТ собственици/ползватели на превозни средства с регистрирани в РДГ Кърджали GPS устройства следва да предоставят удостоверения по чл.14“б“, ал.3, т.3 от НКОГТ.

 

РДГ - Кърджали уведомява гражданите и своите контрагенти, че могат да извършват плащания чрез ПОС терминал, използвайки дебитна или кредитна карта.

Телефони за връзка с РДГ Кърджали 0361/65450,65451,65830  електронни пощи: rugkarjali@iag.bg ,rdgkardjali@abv.bg

ВНИМАНИЕ!!! НА ТЕЛЕФОН 0879 421 112  СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ КЪРДЖАЛИ, КОГАТО СЕ НАЛАГА ИЗДАВАНЕТО НА ХАРТИЕНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ, ПО РЕДА НА ЗАПОВЕД № 458 ОТ 30.05.2017 Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАГ. 

 

ВНИМАНИЕ!!! НА ТЕЛЕФОН 0879 421 112   СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ КЪРДЖАЛИ, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. УВЕДОМЯВАНЕТО СТАВА ЧРЕЗ SMS В СРОК ДО 30 МИНУТИ СЛЕД НАСТЪПВАНЕ НА СЪБИТИЕТО /чл.14а, ал.6 от Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО СЛУЖЕБНИ И ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЪРДЖАЛИ   http://www.kardjali.iag.bg/news/lang/1/id/13234/display

 

Профил на купувача  http://www.procurement.iag.bg:8080/cgi-bin/procurement.cgi

Списък на обезсилени и издадени служебни карти от РДГ КЪРДЖАЛИ 

http://www.kardjali.iag.bg/docs/lang/1/cat/4/index

 

Списък с услуги предоставяни от РДГ Кърджали

Вътрешни правила на постоянната работна група към РДГ Кърджали по прилагане на регламент 995/2010г.

 http://www.kardjali.iag.bg/data/docs/BRN30055CE33B5D_029242.pdf

ДОСТЪПНИ ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РДГ КЪРДЖАЛИ - http://iisda.government.bg/

Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Регионална дирекция по горите - Кърджали  http://www.kardjali.iag.bg/data/docs/BRN30055CE33B5D_031189.pdf

 

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Регионална дирекция по горите Кърджалиhttp://www.kardjali.iag.bg/data/docs/dokumenti_003759.pdf


Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения чрез системата за сигурно електронно връчване в Регионална дирекция по горите Кърджали http://www.kardjali.iag.bg/data/docs/dokumenti_003766.pdf

Искания за достъп до обществена информация 

Отчет по ЗДОИ за 2019г.

http://www.kardjali.iag.bg/news/lang/1/id/15375/display

 

 


Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

087 942 11 12

телефон за подаване на сигнали към 112 и уведомяване на РДГ Кърджали от собственици и ползвателите на обекти по чл.206 от ЗГ и във връзка с чл.14а, ал.7 от Наредба№1 от 30.01.2012г. за контрол и опазване на горските територии.
"Моят разказ за гората"
 Седмица на гората - 2020 г.
Галерия
Разкази
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995